Arhivă pentru ianuarie 2021

Mircea Rusnac – Testamentul lui Max Ausnit

5 ianuarie 2021

Numele lui Max Ausnit nu mai are nevoie de nicio prezentare. A fost un mare industriaș și un personaj important al României interbelice. A condus destinele Uzinelor de Fier și Domeniilor Reșița în perioada 1929-1948, când acestea reprezentau cel mai important centru industrial al României și unul dintre marile centre europene. Nevoit să părăsească țara după ce comuniștii au ajuns la putere, Ausnit s-a refugiat în Statele Unite. La 11 iunie 1948 comuniștii români au naționalizat firmele industriale, Reșița fiind prima pe listă. La o săptămână după ce i-au fost astfel furate proprietățile, Ausnit și-a redactat testamentul, act fundamental care a stat ulterior la baza revendicărilor urmașilor săi. După 1989, aceștia au primit despăgubiri însemnate de la statul român.

Prin bunăvoința lui Ovidiu Pui ne-a parvenit copia legalizată a testamentului lui Max Ausnit, pe care îl publicăm integral mai jos. Este un document care poate interesa nu numai istoriografia bănățeană, ci și întreaga istoriografie românească. Așadar, acesta este testamentul unui important personaj al trecutului nostru.

*

Subsemnatul MAX AUSNIT, cu reședința în orașul, comitatul și statul New York, revoc prin prezentul toate testamentele, anexele, precum și orice alte înscrisuri cu caracter testamentar întocmite de mine anterior celui de față, și, în cele ce urmează, îmi exprim voința în mod public și declar prezentul testament ca fiind ultima mea dorință și ultimul testament, după cum urmează:

ÎN PRIMUL RÂND, doresc ca toate datoriile mele dovedite și toate cheltuielile de înmormântare să fie achitate de îndată ce va fi posibil după moartea mea.

ÎN AL DOILEA RÂND, las drept moștenire dragelor mele surori, GISELLA și LEONORA, în părți egale, suma totală care mi se va cuveni de la Iremece.

ÎN AL TREILEA RÂND, las drept moștenire scumpei mele nepoate în linie indirectă, LILLY, suma de 10.000 Es.

ÎN AL PATRULEA RÂND, restul sau rămășițele averii mele mobiliare și imobiliare deținute de mine personal sau în comun, indiferent unde s-ar afla aceasta și indiferent unde se va întâmpla să îmi dau obștescul sfârșit, sau la care aș avea dreptul la data decesului meu (inclusiv toate bunurile rămase neatribuite fie prin prescrierea dreptului, fie din alte motive), doresc a fi împărțite astfel:

(a) Una jumătate din restul averii mele las moștenire dragului meu fiu, STEPHEN AUSNIT, ca să se bucure de ea în mod indisputabil și definitiv; dar, dacă se va întâmpla ca el să decedeze înaintea mea, aceasta va reveni urmașilor lui legitimi și în viață, în bloc, nu individual, și în părți egale.

(b) Una jumătate din restul averii mele las curatorilor mei numiți mai jos, ÎN PĂSTRARE (FIDEICOMISIUNE), pentru a o folosi și a o încredința astfel:

Pentru a păstra, investi și reinvesti această parte de avere și pentru a încasa chiriile, veniturile, dobânzile, dividendele, roadele și beneficiile ce vor rezulta din aceasta și, după achitarea sau stingerea tuturor cheltuielilor legate de executarea mandatului lor, pentru a calcula și a remite venitul net rezultat din aceasta și pentru a transfera și a remite suma principală după cum urmează:

(a) Pe durata minoratului fiului meu, EUGEN ROBERT AUSNIT, să cheltuiască din veniturile menționate, în scopul susținerii, întreținerii și educației sale, atât cât trebuie, după părerea mandatarilor mei, pentru îndeplinirea celor de mai sus și să acumuleze, pe perioada minoratului fiului meu și în avantajul acestuia, veniturile suplimentare.

(b) La data la care fiul meu numit mai sus va fi împlinit vârsta de 21 de ani, să îi transfere și să îi predea acestuia tot ceea ce s-a acumulat ca venit, și

(c) După aceea, să predea fiului meu numit mai sus venitul rezultat din valoarea principală a averii încredințate prin curatelă, în rate trimestriale, care să fie cât mai egal ca valoare pe cât posibil, până când acesta va fi atins vârsta de 26 de ani și, odată ajuns la această vârstă, să îi transmită, să îi remită, să îi transfere și să îi predea una pătrime din valoarea la acea dată a averii încredințate lor, pentru a-i reveni acestuia în mod indisputabil și definitiv, și

(d) După aceea, să transfere fiului meu numit mai sus, EUGEN ROBERT AUSNIT, venitul provenit din valoarea principală a restului averii încredințate prin curatelă, în rate semestriale, în rate cât mai egale ca valoare pe cât posibil, pe întreaga durată a vieții acestuia.

(e) Îi autorizez și îi împuternicesc pe curatori ca, în măsura în care ei, la libera și neîngrădita apreciere, vor considera că susnumitul fiu al meu, EUGEN ROBERT AUSNIT, este capabil din toate punctele de vedere de a lua asupra sa administrarea unor investiții, proprietăți și alte bunuri în plus față de bunurile care formează pătrimea de avere lăsat în curatelă și care i se va remite și încredința conform paragrafului PATRU (c) al acestui testament, și în pofida oricăror prevederi contrarii, să transmită, să remită, să transfere și să predea fiului meu numit mai sus, după ce va fi împlinit vârsta de 26 de ani, întreaga avere rămasă în administrarea lor sau orice parte a acesteia, la data sau la datele, în maniera și în suma pe care o vor considera ei de cuviință, la libera și neîngrădita lor latitudine.

(f) În cazul decesului fiului meu, fie anterior împlinirii vârstei de 26 de ani sau după aceea, să transmită, să remită, să transfere și să predea suma principală constând din fondul de curatelă și din venitul acumulat, în măsura în care va exista, urmașilor legitime în viață ai susnumitului meu fiu, în bloc, nu individual, și în părți egale, iar în cazul în care nu ar exista urmași legitimi, să transmită, să remită, să transfere și să predea suma principală constând din fondul de curatelă și din venitul acumulat, în măsura în care va exista, fiului meu numit mai sus, STEPHEN AUSNIT, dacă va fi în viață la acea dată sau, dacă va fi mort la acea dată, urmașilor legitimi în viață ai acestuia, în bloc, nu individual, și eu în părți egale.

ÎN AL CINCILEA RÂND, doresc ca executorul meu testamentar sau curatorii mei să achite toate taxele, indiferent de natura acestora (inclusiv, dar nu numai, cele legate de moștenire, avere, legat, transfer, succesiune și alte taxe și impozite similare), ce ar putea fi impuse, calculate sau percepute corespunzător pe seama averii mele sau a unei părți din aceasta de către un stat străin, pentru acele bunuri din averea mea care se vor fi aflat în respectivul stat străin, și, de asemenea, ca respectivele taxe să nu fie achitate din acele bunuri din averea mea care se găsesc în Statele Unite.

ÎN AL ȘASELEA RÂND, în afara puterilor conferite lor prin lege, le acord executorului meu testamentar și curatorilor mei următoarele puteri depline, pe care și le vor putea exercita în orice moment și ori de câte ori doresc – executorului, în ceea ce privește toate bunurile din averea mea, mobiliare și imobiliare, deținute de mine personal sau în comun, până când va fi administrată și distribuită definitiv, iar curatorilor, în ceea ce privește toate bunurile din averea mea, mobiliare și imobiliare, deținute de mine personal sau în comun și încredințate lor sub curatelă, astfel:

(a) pentru a reține, la latitudinea lor și pe perioada pe care ei o vor considera oportună, toate investițiile și bunurile aflate în proprietatea mea la data morții mele și de a majora investiția în oricare din aceste bunuri, fără a răspunde pentru eventualele pierderi cauzate de reținerea respectivelor investiții sau bunuri;

(b) pentru a schimba unele investiții și bunuri și pentru a investi și reinvesti toate fondurile sub curatelă sau o parte a acestora în acele valori mobiliare, investiții sau alte bunuri pe care aceștia, la latitudinea lor, le vor considera indicate, indiferent dacă acestea vor fi deschise investițiilor de fonduri sub curatelă de către legile Statului New York sau în alt mod;

(c) pentru a vinde, oficial sau în particular, pentru a cesiona, a transmite sau a acorda drepturi preferențiale asupra unor bunuri, pentru ale ipoteca, gaja sau pentru a împrumuta în contul lor, pentru a concesiona cu sau fără clauza de reînnoire, pentru a schimba sau a dispune în orice alt mod de respectivele bunuri, în orice scop și pe orice perioadă; prin aceasta descarc celelalte părți la respectivele tranzacții de obligația de a verifica necesitatea sau oportunitatea lor sau de a se îngriji de modul de utilizare al prețului;

(d) pentru a îmbunătăți și a construi oricare din proprietățile imobiliare;

(e) pentru a înființa sau pentru a colabora la înființarea unei societăți în scopul deținerii de bunuri și pentru a distribui acțiuni ale unei astfel de societăți în loc de a înstrăina societatea respectivă sau veniturile realizate din aceasta, la valoarea pe care o vor considera corespunzătoare executorul sau curatorii mei; și, în general, pentru a transfera către o persoană juridică orice proprietate mobiliară sau imobiliară și pentru a primi plata corespunzătoare integral sau parțial în valori mobiliare sau în altă formă;

(f) pentru a consimți la reorganizarea, comasarea, fuzionarea, lichidarea, reorientarea sau la alte schimbări în oricare din societăți, firme sau asociații sau la vânzarea sau concesionarea bunurilor acestora sau a unei părți a acestora, a valorilor mobiliare sau a altor bunuri în proprietatea acestora la data respectivă în virtutea acestui testament și, de asemenea, pentru a lua orice măsuri sau a exercita orice puteri cu privire la acestea și pe care le exercita sau le-ar putea exercita în mod legal orice persoană care deține proprietăți similare cu drept deplin, inclusiv, dar nu numai, în scopul exercitării de drepturi preferențiale, depunerii sau schimbării de valori mobiliare, dobândirea unor drepturi de vot, încheierea de înțelegeri sau subscrieri pe care le consideră necesare sau utile în acest scop, toate acestea fără a avea nevoie de a obține permisiunea unei instanțe și, de asemenea, pentru a răscumpăra sau pentru a vinde sau pentru a dispune în alt mod de orice valori mobiliare sau alte bunuri pe care le-ar putea achiziționa, indiferent dacă astfel de tranzacții sunt autorizate pentru investirea fondurilor păstrate în administrare (curatelă) de către legile Statului New York sau în alt mod;

(g) pentru a păstra valorile mobiliare pe numele oricărui titular sau în varianta la purtător, întrucât intenția mea nu este de a solicita înregistrarea valorilor mobiliare pe numele executorului meu sau al curatorilor mei;

(h) pentru a hotărî, la latitudinea lor, felul în care să fie repartizate cheltuielile ocazionată sau legate de administrarea fondului de curatelă între valoarea principală și venitul obținut din acestea;

(i) pentru ca, ori de câte ori va exista nevoia de a împărți averea mea sau fondul dat în administrare în baza acestui testament, în părți sau în acțiuni, sau de a distribui averea sau fondul, îi autorizez pe executorul și/sau pe mandatarii/curatorii mei ca, la aprecierea lor, să efectueze această împărțire sau distribuire în natură, sau parțial în natură și parțial în bani și, în acest scop, să aloce anumite valori mobiliare sau bunuri sau un drept de participare indivizibil aferente/aferent acestora la respectiva parte sau la respectivele acțiuni, alocare sau împărțire pentru care executorul și/sau curatorii mei vor avea, față de orice persoană interesată, puterea de a stabili definitiv și fără putință de tăgadă, oportunitatea operațiunii și valoarea relativă a valorilor mobiliare astfel distribuite sau a bunurilor astfel repartizate;

(j) pentru a alege între valoarea principală și veniturile realizate (fie din averea mea sau din fondul încredințat spre administrare prin acest testament) în legătură cu:

(I) eventualele dividende de capital: cât din acestea, în măsura în care există, reprezintă venit și cât din acestea, în măsura în care există, reprezintă suma principală.

(II) eventualele venituri din bunurile deținute de executorul sau curatorii mei acumulate la un moment dat, la moartea mea sau la data inițială sau finală a unui bun viager sau în orice alt moment (inclusiv chirii și dobânzi acumulate și dividende declarate anterior momentului respectiv, dar plătibile ulterior); referitor la toate acestea, pentru a decide, fără putință de tăgadă, că sunt venituri aferente averii mele sau venituri aferente fondului dat în administrare conform prezentului testament, după caz, iar în cazul în care ar exista în doieli în ceea ce privește persoana căreia îi revin veniturile astfel realizate, să decidă, fără putință de tăgadă, care sunt beneficiarii acestor venituri și în ce proporție fiecare;

(III) în cazul în care există dubii cu privire la natura unui bun viitor (valoare principală sau venit), să decidă, fără putință de tăgadă, că este venit;

(IV) în cazul în care există dubii dacă o cheltuială să fie reținută din valoarea principală sau din venitul realizat din averea mea sau din fondul încredințat în administrare prin prezentul testament, să decidă, fără putință de tăgadă, că aceasta se reține din valoarea principală.

(k) pentru a păstra valorile mobiliare aferente averii mele și/sau aferente oricărui fond dat în administrare, într-un cont de custodie la orice bancă sau societate de investiții; și pentru a angaja serviciile unor reprezentanți sau avocați în scopul administrării averii mele și a executării curatelei instituite prin prezentul, și pentru a delega oricăruia din aceștia autoritatea de executor sau curator, și pentru a-i remunera corespunzător.

ÎN AL ȘAPTELEA RÂND, fiecare decizie luată și fiecare demers întreprins de către executorul meu sau de curatorii mei în exercitarea puterilor acordate prin prezentul testament vor fi obligatorii și fără putință de tăgadă pentru toți cei interesați. Consider că prerogativele foarte largi acordate prin acest testament executorului și curatorilor mei sunt decisive pentru administrarea corespunzătoare a averii mele și a fondului creat în baza acestui testament, și, tocmai de aceea, doresc ca aceste prerogative să fie înțelese într-un mod mai larg ca favorabile acordării unor puteri totale; iar dacă se vor ridica întrebări cu privire la încadrarea oricărora din actele efectuate sau intenționate în limitele prerogativelor acordate în cele de față, răspunsul este afirmativ.

ÎN AL OPTULEA RÂND,

(a) îl numesc ca executor al acestui testament pe scumpul meu fiu STEPHEN AUSNIT, sau, dacă el va deceda înaintea mea, pe scumpul meu frate EDGAR AUSNIT, iar ca curatori ai fondului creat în baza acestui testament, pe susnumiții STEPHEN AUSNIT și EDGAR AUSNIT, sau pe supraviețuitorul lor, și

(b) hotărăsc ca, pentru a fi recunoscuți sau pentru a acționa în calitate de executor sau curator sau în ambele calități, în baza acestui testament, niciunuia dintre aceștia să nu li se pretindă niciun fel de garanție.

(c) în cazul în care unul dintre curatorii numiți în baza acestui testament nu va îndeplini condițiile cerute, în cazul în care va muri sau va demisiona sau va ajunge în incapacitate sau incapabil de a-și îndeplini îndatoririle care îi revin ca curator în baza acestui testament, acesta, printr-un înscris semnat cu propria-i mână și autentificat ca original, va numi un mandatar înlocuitor, fie persoană fizică, fie societate de investiții, pentru a înlocui pe persoana numită mandatar prin acest testament și care, dintr-un motiv oarecare, nu a îndeplinit condițiile, sau a decedat, a demisionat sau a devenit incapabilă de a-și îndeplini îndatoririle ca curator în baza acestui testament, și declar că o numire făcută în aceste condiții va avea aceeași valabilitate și aceleași efecte ca și cum înlocuitorul ar fi fost numit de mine însumi.

ÎN AL NOUĂLEA RÂND, dacă fiul meu numit mai sus, EUGEN ROBERT AUSNIT, nu va fi împlinit vârsta de 21 de ani la data morții mele, îl numesc pe fiul meu, STEPHEN AUSNIT, ca tutore al acestuia și curator al averii sale până la majoratul acestuia, și dispun ca lui STEPHEN AUSNIT să nu i se pretindă niciun fel de garanție pentru a fi recunoscut și pentru a îndeplini rolul de tutore.

ÎN AL ZECELEA RÂND, orice termen folosit la plural cu referire la curatorii mei va avea aceeași valoare și la singular. De aceea, ori de câte ori, dintr-un motiv oarecare, nu există decât un singur curator recunoscut, acesta va putea exercita oricând prerogativele acordate în baza acestui testament curatorilor mei.

DREPT MĂRTURIE LA CELE DE MAI SUS, astăzi, 18 iunie 1948, în cartierul Manhattan al orașului New York, am semnat, am aplicat sigiliul, am înregistrat și am declarat cele de mai sus ca fiind ultima mea dorință și ultimul meu testament, în prezența fiecăruia din martorii care au semnat, pe care i-am rugat, în prezența celorlalți, să subscrie în prezența celorlalți.

MAX AUSNIT

M. AUSNIT

Înscrisul de mai sus a fost semnat de susnumitul testator, MAX AUSNIT, în cartierul Manhattan, din orașul și statul New York, astăzi, 18 iunie 1948, în prezența noastră și a fost înregistrat și declarat de semnatar, la aceeași dată și în același loc, ca fiind ultima sa dorință și ultimul său testament, la care noi, la cererea sa și în prezența sa, dar și unul în prezența celorlalți, ne-am depus semnăturile ca martori pentru validarea lui, după ce această clauză de validare ne-a fost citită nouă cu voce tare în prezența susnumitului testator.

SAILING P. BARUCH cu reședința la 141 East 56 Street, New York City

PEARL MANKES cu reședința la 7023 20th Avenue, Brooklyn, NY

PERRY AUSSCHNITT cu reședința la 441 East 20th St., N.Y.C.

Publicitate